poniedziałek, 29 lutego 2016

Istnieją! Znalazłem "teczki Żydów" warte więcej niż legendarny "Złoty Pociąg"Niedawno opublikowano listę warszawskich nieruchomości, wobec których toczą się sprawy reprywatyzacyjne. To aż 1980 adresów, które zostały odebrane właścicielom zaraz po wojnie zgodnie z dekretem Bieruta. Problem polega na tym, że spadkobiercy właścicieli przedwojennych nieruchomości zgłaszają się teraz po budynki „z wkładką ludzką”. Przejmują je wraz z lokatorami. >> http://natemat.pl/164055,dzika-reprywatyzacja-co-to-oznacza-i-jak-z-nia-walczyc
 
   
 

16 lipca 1960 roku, w Waszyngtonie, zawarto   UKŁAD MIĘDZY RZĄDEM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI i RZĄDEM POLSKIEJ RZECZYPOSPOLIOTEJ LUDOWEJ DOTYCZĄCY ROSZCZWEŃ OBYWATELI STANÓW ZJEDNOCZONYCH.

Rządy USA i Polski zgodziły się, za wypłaconą przez Polskę kwotę 40 milionów dolarów, uregulować roszczenia obywateli Stanów Zjednoczonych będące wynikiem "nacjonalizacji i innego rodzaju przejęcia przez Polskę mienia" po II Wojnie Światowej  -  Polska zgodziła się z tego tytułu wypłacić 40 mln. dolarów w rocznych ratach po 2 mln. dolarów przez 20 lat począwszy od stycznia 1961 roku.
 

Suma zapłacona Rządowi Stanów Zjednoczonych została "rozdzielona w sposób i zgodnie z metodą  podziału zastosowanymi wedle uznania Rządu Stanów Zjednoczonych."
 
W Art. IV UKŁADU napisano:
 
"Po wejściu w życie niniejszego układu Rząd Stanów Zjednoczonych nie będzie przedstawiał Rządowi Polskiemu, ani nie będzie popierał roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych do Rządu polskiego, o których mowa a artykuje I niniejszego układu. (Treść Układu w YouTube > https://www.youtube.com/watch?v=fHywVWknElg , i wyżej)  W przypadku gdyby takie roszczenia zostały bezpośrednio przedłożone przez obywateli Stanów Zjednoczonych Rządowi Polskiemu, Rząd Polski przekaże je Rządowi Stanów Zjednoczonych." 
 
-  Jak się okazuje Rząd Stanów Zjednoczonych od roku 2003, aż po dzień dzisiejszy łamie postanowienia Art. IV Układu, a Rząd Polski nie wypełnia obowiązku wynikającego z jego postanowień.
 
W Art. V Układu napisano:
 
B. W celu zabezpieczenia Rządu Polskiego przed  możliwym dochodzeniem praw za pośrednictwem krajów trzecich, lub w inny sposób, roszczeń uregulowanych niniejszym układem, Rząd Stanów Zjednoczonych dostarczy Rządowi Polskiemu kopii takich formalnych oświadczeń odnośnie roszczeń, jakie zostaną przedstawione przez wnoszących roszczenia, oraz kopii decyzji dotyczących ważności i wysokości roszczeń.
 
C.Odnośni3e każdego roszczenia, które zostało przez Rząd Stanów Zjednoczonych uznane za ważne, Rząd Stanów Zjednoczonych dostarczy Rządowi Polskiemu oryginalne dokumenty odnoszące się do mienia znacjonalizowanego, lub przejętego przez Polskę, z których wynika roszczenie,  / ... / . W przypadku gdy roszczenie nie jest oparte na takich dokumentach Rząd Stanów Zjednoczonych dostarczy Rządowi Polskiemu zwolnienie z zobowiązania podpisane przez wnoszącego roszczenie."  -  W punkcie (D) uzgodniono, że rządy będą sobie udzielać informacji na temat powyższego.
 
Artykuł V jasno wskazuje, że musiała powstać oddzielna dokumentacja (teczka) każdej nieruchomości, której dotyczył Układ z 16 lipca 1960 roku, teczki powinny znajdować się w Warszawie, i zapewne znajdują się w Stanach Zjednoczonych o czym świadczy spis wniosków o odszkodowanie znajdujący się w archiwach USA. >>>  https://www.archives.gov/research/foreign-policy/related-records/claimants-poland-1960-1966.pdf     
 
Wydaje się rzeczą naturalną, że każde współczesne postępowanie odszkodowawcze, lub reprywatyzacyjne, powinno być "konsultowane" z istniejącymi archiwami, aby uniknąć, a zapewne też uniemożliwić wypłatę odszkodowań, lub zwrot już zrekompensowanej nieruchomości osobom nieuprawnionym.
 
Wydaje się wysoce prawdopodobne, że znajdujące się w polskich archiwach dokumenty mogą być, lub są wykorzystywane po raz drugi przez osoby mające dostęp do archiwów, i chcące wyłudzić nienależne odszkodowanie, lub zwrot nieruchomości, pod płaszczykiem wykupienia praw do roszczeń. - Możliwe, że z takim przypadkiem mamy do czynienia w przypadku nieruchomości rodziny Glass'ów z Warszawy.
 
Aby zapobiec nielegalnemu przejmowaniu kamienic należałoby jak najszybciej zlokalizować w Polsce lokalizację przechowywania dokumentów za które wypłacono odszkodowania, ewentualnie posiłkować się archiwami znajdującymi się w USA.    >>>    https://www.archives.gov/research/foreign-policy/related-records/rg-299.html     >>>   https://www.justice.gov/fcsc/completed-programs-poland

image
 
03.09.2015 / Gazeta.pl:  "Reprywatyzacja. Mieszkańcy nie dopuścili do zwrotu kamienicy z roszczeniami:  Rodzina Glassów, zamożnych przemysłowców, przed wojną miała też kamienice przy Hożej, w Al. Jerozolimskich, Mokotowskiej. Wszystkie straciła dekretem Bieruta, który w 1945 r. pozwolił przejąć grunty na terenie całego miasta. Glassowie próbowali walczyć o majątek. W 1948 r. kamienice ostatecznie przejęło państwo.
 
Rodzina Glassów do Polski już nigdy nie wróciła.
 
W latach 90. spadkobiercy zaczęli starania na nowo. - Postępowanie trwało 15 lat - mówi mecenas Jan Stachura reprezentujący posiadaczy roszczeń do Kredytowej 6 (rodzina Glassów je sprzedała).  / ... /  W 2011 r. adwokat wywalczył korzystną decyzję. Sprawa przeniosła się do miejskiego Biura Gospodarki Nieruchomościami, który prowadzi reprywatyzację.
 
W styczniu 2015 r. Stachura wyszedł z kwitem o zwrocie Kredytowej 6.  >> http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/1,34862,18698636,reprywatyzacja-mieszkancy-nie-dopuscili-do-zwrotu-kamienicy.html
 
Pytanie, czy kamienica przy Kredytowej 5  znajdje się  na liście osób, i spraw rekompensacyjnych za kamienice,  za które Polska już zapłaciła odszkodowanie, ... liście amerykańskiej, lub innej,... a konkretnie w  którejś ze "Złotych teczek amerykańskich Żydów"   >>>  https://www.youtube.com/watch?v=fHywVWknElg
 
image
 

Okazuje się, że nazwiska Glass'ów znajdują się na liście osób, którym za zajęte kamienice wypłacono odszkodowania w USA. - Teraz wystarczy sprawdzić, czy Glasso'wie z listy, to "CI GLASS'OWIE" z Warszawy, ... i może się okazać, że setki kamienic w Warszawie ZOSTAŁO ZREPRYWATYZOWANYCH, lub reprywatyzuje siębezprawnie.
 
Jeśli za kamienicę już zapłacono odszkodowanie, to kamienica ta, np. z Kredytowej 6 w Warszawie,  jest  prawowitą własnością miasta Warszawy, i tak jak inne kamienice Żydów z list nie podlega powtórnej reprywatyzacji. >>
 
Każde nazwisko z listy wyżej (kliknij), i numer sprawy i obok, wskazują "teczkę", ... i nieruchomość, w stosunku do której wniesiono w USA wniosek o odszkodowanie.  -   W teczkach znajdują się  też informacje o sposobie załatwienia sprawy.  / Udawano, że to nie miało miejsca.  - Możliwe, że chodzi o nieruchomości, i budynki, z których z których usunięto, lub obecnie podstępnie, i nielegalnie, usuwa się mieszkańcow, ... a "zrekompensowane" przed laty budynki, bezprawnie oddaje się ich byłym właścicielom, lub ich spadkobiercom.   -  Umowy jak pokazana na YouTube zawarte zostały też z innymi, najważniejszymi państwami świata.  -  Obecnie środowiska żydowskie domagają się powtórnego zadośćuczynienia, i reprywatyzacji.  /KONIECZNIE ZOBACZ CAŁOŚĆ  >>> http://www.zonacezara.blogspot.com/2016/02/istnieja-znalazem-teczki-zydow-warte.html
 
 
SPRAWDŹ CZY TWÓJ DOM ZAGROŻONY JEST REPRYWATYZACJĄ!  
 
image

        
Źródło:   https://www.archives.gov/research/foreign-policy/related-records/rg-299.html   >> The Polish Claims Program commenced with the signing of a claims agreement on July 16, 1960 after negotiations with the People's Republic of Poland.  Under this agreement, Poland agreed to pay $40 million over the period of twenty years in full settlement of the claims of nationals of the United States    >>>   https://www.justice.gov/fcsc/completed-programs-poland
 
 
 
o
image

FOREIGN JEWISH NGOS PROTEST LACK OF CONSULTATIONS
 
Reference IDCreatedClassificationOrigin
05WARSAW12252005-03-04 14:09CONFIDENTIALEmbassy Warsaw
This record is a partial extract of the original cable. The full text of the original cable is not available.
C O N F I D E N T I A L  WARSAW 001225
SIPDIS
E.O. 12958: DECL: 03/04/2015
TAGS: EFIN PHUM KNAR PL
SUBJECT: FOREIGN JEWISH NGOS PROTEST LACK OF CONSULTATIONS
ON POLISH PRIVATE PROPERTY LEGISLATION
REF: A. 2004 WARSAW 1368  B. 2003 WARSAW 4074
Classified By: Political Counselor Mary Curtin, reasons 1.4 (b) and (d)
1. (SBU) In Warsaw on February 16-17, a World Jewish  Restitution Organization delegation discussed private property restitution with the Ambassador, SLD party leader Jozef Oleksy, opposition leader Jan Maria Rokita, Treasury Minister Jacek Socha and Sejm Speaker Wlodzimierz Cimoszewicz.  The delegation expressed its dissatisfaction with the GOP,s failure to carry out promises to consult on  private property legislation with NGOs.  The delegation called the current draft legislation conditionally adopted by the Polish Council of Ministers on February 15 unacceptable as it contains no possibility for in rem restitution and provides for cash compensation at the rate of only 15 percent of current value.  They also floated the idea of a separate settlement for Jewish owners.
TŁUMACZENIE
1 . ( SBU ) 16-17 lutego (2005 roku) w Warszawie, DELEGACJA Światowej Żydowskiej Organizacji Restytucji Mienia (World Jewish  Restitution Organization) spotkała się i przedyskutowała z Ambasadorem (USA), liderem SLD Józefem Oleksym, liderem opozycji Janem Marią Rokitą, Ministrem Skarbu Panstwa Jackiem Sochą, i Marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Cimoszewiczem, sprawę restytucji własności prywatnej (w Polsce). DELEGACJA wyraziła swoje niezadowolenie z działań "Partii Rzadzacej" (GOP) spowodowane niewywiązaniem się z przyżeczenia konsultowania przygotowywanego projektu ustawy reprywatyzacyjnej z Organizacjami Pozarządowymi (NGO). DELEGACJA nazwała projekt ustawy, przyjetej warunkowo 15 lutego (2005 r) przez Polską Radę Ministrów, za nie do zaakceptowania z powodu tego, że nie zawiera on możliwości zwrotu mienia w naturze, zawierając jedynie możliwosc rekompensat finansowych, w wysokosci 15 procent aktualnej wartości nieruchomości. DELEGACJA zaproponowała też aby stworzyć oddzielne "settlement" dla byłych właścicieli nieruchomości (po) żydowskich.
AMBASSADOR'S OCTOBER 28 MEETING WITH SEJM SPEAKER KOMOROWSKI
 
Date: 2008 October 29, 07:02 (Wednesday)
Canonical ID:08WARSAW1250_a
Original Classification:CONFIDENTIAL
Current Classification:CONFIDENTIAL
Źródło: http://www.wikileaks.org/plusd/cables/08WARSAW1250_a.html
 
Fragmentu raportu ambasadora z rozmowy z Komorowskim z dnia 29.10.2008
Dotyczy ustawy reprywatyzacyjnej
6. (C) w sprawie perspektyw uchwalenie przepisów w sprawie odszkodowań za nieruchomości prywatne skonfiskowane w czasach II wojny światowej i erze komunistycznej, Komorowski powiedział, że jest "osobiście zaangażowany" przekonać rząd Tuska, aby przenieść projekt ustawy do przodu tak szybko, jak to możliwe.
8. (C) Komorowski powiedział że wielkim problemem w rządzie jest procent odszkodowania.
Komorowski powiedział, że opowiada się za wyższym procentem, mimo że oznacza to wydłużenie okresu, w którym jak twierdzi, odszkodowanie może być wypłacone.
Podkreślił, że ważne jest, aby ustawodawstwo było nową alternatywę dla obecnego polskiego stanu prawnego, podkreślając, że zainteresowani mają obecnie możliwość korzystania z kroków prawnych dochodzenia odszkodowania lub zwrotu skonfiskowanego mienia prywatnego na drodze prawnej.
MamPrawoWiedzieć.pl
AMBASSADOR'S FAREWELL CALL ON SEJM SPEAKER KOMOROWSKI
 
Date: 2009 January 23, 16:23 (Friday)
Canonical ID: 09WARSAW78_a
Original Classification: CONFIDENTIAL
Current Classification: CONFIDENTIAL
Żródło: http://www.wikileaks.org/plusd/cables/09WARSAW78_a.html
 
Fragment raportu ambasadora USA z rozmowy z Komorowskim, z dnia 23.01.2009
Dotyczy: Ustawy reprywatyzacyjnej
6. (C) W sprawie perspektyw uchwalenie przepisów o odszkodowaniach za prywatną własność skonfiskowaną w czasie II wojnie światowej i ery komunistycznej, Komorowski wyraził obawę, że kryzys finansowy przedstawił "nowe okoliczności".
Niemniej jednak, Komorowski powiedział: Tusk jest zdecydowany zmusić nieprzejednanych ministrów, zwłaszcza Ministerstwa Rolnictwa i Ochrony Środowiska, do przyczynia się do wypłaty odszkodowań z funduszy uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości państwowych, w tym lasów. 
            
Gdyby powyższe przeszło, dalibyśmy za darmo organizacjom żydowskim miliardy dolarów, całkowicie im nienależne, za które organizacje te mogły by wykupować sprzedawane przez Polskę Lasy Państwowe. Powstałby samonapędzający się mechanizm przejmowania 1/3 terytorium Polski przez podmioty niepolskie. -  Warto w tym miejscu przypomnieć sobie historię powstania Izraela. Wtedy też żydowskie organizacje latami wykupowały ziemię w Palestynie, na wykupionej ziemi osiedlali się imigranci żydowscy z Europy, co w konsekwencji stworzyło warunki do powstania w Palestynie państwa Izrael. - Myślę, że ten manewr chce się powtórzyć, tyle że w przeciwnym kierunku, kosztem Polski. 
 
DOKUMENTY WIKELEKS 2005 -2010 DOTYCZĄCE RESTYTUCJI i LASÓW
 
W związku z wyciekiem "dokumentów WIKILEAKS" z Ambasady USA w Warszawie powinna powstać Sejmowa Komisja Śledcza do spraw ewentualnych związków tej sprawy z zamachem na Prezydenta RP w Smoleńsku. - Sprawa restytucji tzw. "mienia pożydowsakiego" jest najbardziej prawdopodobnym motywem tego zamachu. >>>  http://zonacezara.blogspot.com/2015/12/dokumenty-wikeleks-2005-2010-dotyczace.html
image
 
 
W kwietniu 2005 roku do Ambasady USA w Warszawie zgłosiły się żydowskie organizacje pozarządowe. Posiadając wsparcie Żydów z USA, za pośrednictwem ambasady USA, próbowały po raz kolejny wymóc na polskim rządzie, i Sejmie, uchwalenie ustawy, która nadałaby im nieuprawnione prawa spadkowe do mienia bezpotomnie zmarłych w Holokauście obywateli polskich pochodzenia żydowskiego.  -  Myślę, że sprawa ta jest motorem wielu niewyjaśnionych wydarzeń, których jesteśmy świadkami w ostatnich latach. Chodzi o olbrzymie pieniądze, ... i najprawdopodobniej też o zawłaszczenie naszego kraju, tak jak to miało miejsce w Palestynie w 1948 roku, gdy na ziemiach wydartych Palestyńczykom utworzono państwo Izrael.
 
Kwoty o które trwa walka sięgają nawet 65 miliardów dolarów według cen z 2005 roku. Obecnie może to być wielokrotnie więcej. -  Tutaj należy wyjaśnić. Bezpotomnie zmarli w Holokauście Żydzi byli obywatelami polskimi i jeśli nie nie pozostawili spadkobierców, tak jak i w Polsce,  z powszechnie stosowanym na świecie prawem, mienie takich osób przechodzi na własność Skarbu Państwa. -  Bez uchwalenia ustawy reprywatyzacyjnej przekazanie tego mienia organizacjom żydowskim byłoby bezprawne. -  Pomimo tego organizacje te od lat naciskają Polskę, i bezprawnie usiłują je przejąć., teraz za pośrednictwem, i przy pomocy USA.    
 
Pikanterii sprawie dodaje fakt, że chcą tego dokonać jako obywatele Polscy. Między innymi w tym celu Sejm pod rządami PO Sejm uchwalił zmianę ustawy o obywatelstwie polskim, która przywróciła obywatelstwo polskie wielu mieszkańcom Izraela, w tym, zgodnie z obowiązującym prawem, także obecnemu premierowi Izraela. 
Więcej na ten temat Tutaj    >>>    http://polishrestitution.com/
 
image
o
image
 
image
o
image
 
.....
 

środa, 24 lutego 2016

Węgierski rząd chce rozpisać referendum w/s uchodźców


 
TVP.info:  „Czy chce pan/pani, by Unia Europejska również bez zgody parlamentu mogła zarządzać obowiązkowe osiedlanie na Węgrzech osób innych niż obywatele węgierscy?”. - taki wniosek w sprawie referendum złożono już w państwowej komisji wyborczej na Węgrzech. Obywatele zdecydują, czy kraj powinien przyjmować kwoty uchodźców, narzucone przez Unię Europejską.   
 
Myślę, że o to samo powinniśmy zapytać się obywateli  w Polsce  >>>  http://zonacezara.blogspot.ca/2016/02/wegierski-rzad-chce-rozpisac-referendum.html
 

o

image
 
 
Nie sposób odnieść wrażenia, że to co się dzieje współcześnie w Polsce (i Europie), jest czymś podobnym do marszu bolszewizmu na zachód, i "Bitwy Warszawskiej" 1920 roku, z tym, że teraz maszeruje Międzynarodówka Kapitalistyczna, a marsz odbywa się z Zachodu na Wschód.    ... i znów, tak jak w 1920 roku, marsz ten możemy powstrzymać tylko My Polacy, stawiając stanowczy o(d)pór próbie wciśnięcia nam, setek tysięcy migrantów, bo w perspektywie lat, o setki tysięcy chodzi. 
 
Każdy Polak ma "swoją mentalność", ... ale to i 72%-owy sprzeciw z SONDY Newsweek.pl wskazuje że Polacy nie są głupsi od Kalego, ... nad tym tak naprawdę ubolewa Tomasz Lis.  >>>     http://zonacezara.blogspot.com/2015/09/72-owy-sprzeciw-z-sondy-newsweekpl.html
 
image
 
  

* Warto przeczytać o skardze śp. Lecha Kaczyńskiego do TK  Sygn. akt Kp 5/09  w/s nowelizacji ustawy o obywatelstwie polskim  z 2009 roku  >>>   http://zonacezara.blogspot.com/2015/10/obywatelstwo-dla-imigrantow-czy-pis-i.html
............

wtorek, 23 lutego 2016

Zawrat 15.09.1988 r. / Rezydencja generała Czesława Kiszczaka

Czyżby "naszą" transformację finansowali Żydzi?  -  Jeśli tak, to czy Kiszczak, i  komuniści,  dali się wykiwać pozwalając okraść Polskę?  >> http://zonacezara.blogspot.ca/2016/02/zawrat-15091988-r-rezydencja-generaa.htmlPanowie rozmawiają z "bolszewicką szczerością", ... niestety, najważniejszy fragment zostaje wycięty. Mimo to udaje się usłyszeć słowa >>  6:30   >> 
 
Więc Żydzi nie dadzą, ... to jest naród który,- "Kawy", prosi Ciosek, i kontynuuje  -  kalkuluje  wedle tego: Stracą, czy nie stracą. ONI na politykę nie zapłacą. ONI zapłacą ... ???
 
Na tym, niestety,  "bolszewicka szczerość" się kończy, ... ale nie sposób nie zapytać: Czyżby "naszą" transformację,  jak rewolucję w Rosji,  finansowali Żydzi? >>  http://www.zonacezara.blogspot.ca/search?updated-min=2015-01-01T00:00:00-08:00&updated-max=2016-01-01T00:00:00-08:00&max-results=50
 
image
o
image

What Soros means by "open," is a society that allows him and his financial predator friends to loot the resources and precious assets of former Warsaw Pact economies. By bringing people like Jeffrey Sachs, or Sweden's Anders Aslund, and their economic shock therapy into these economies, Soros lays the groundwork for buying up the assets of whole regions of the world at dirt-cheap prices.
 
EIR Investigation Executive Intelligence Review, Nov.1/1996
 
Soros zatrudnił swojego przyjaciela z Harvard University, ekonomistę  Jeffery'a Sachsa , który poprzednio był doradcą ekonomicznym rządu boliwijskiego i doprowadził do przejęcia gospodarki boliwijskiej poprzez kartel narkotykowy [tzw. “korporację bananową” {ochroniarzy} - St.T.].
 
“The Secret Financial Network Behind "Wizard" George Soros”.
Oto tłumaczenie fragmentu tego artykułu na język polski:
 
"Soros był osobiście odpowiedzialny za wprowadzenie terapii szokowej we wschodzących gospodarkach wschodnio-europejskich po 1989 r. Rozmyślnie zachęcał słabe nowe rządy we wschodniej Europie do wprowadzania szalonej, drakońskiej polityki, która umożliwiła jemu oraz jego żarłocznym finansowym kamratom jak Mark Rich oraz Shaul Eisenberg wykupić zasoby dużej części gospodarek we Wschodniej Europie po absurdalnie niskich cenach.
 
W 1989 r. Soros zorganizował tajne spotkanie pomiędzy "reformatorskim" rządem premiera Mieczysława Rakowskiego a liderami nielegalnych wówczas Związków Zawodowych "Solidarność". Z wiarygodnego polskiego źródła wiemy, że na tym spotkaniu Soros zaproponował następujący "plan" dlaPolski Komuniści muszą dopuścić do władzy przedstawicieli [tej nowej] Solidarności, aby zyskać zaufanie społeczne.
 
Następnie rząd musi doprowadzić państwowe przedsiębiorstwa do bankructwa, stosując astronomicznie wysokie oprocentowanie, wstrzymując kredyty państwowe, obciążając firmy długiem niemożliwym do spłacenia.
 
(Informacja o spotkaniu Bronisława Geremka ze Stanisławem Cioskiem, wysłannikiem gen.Jaruzelskiego, dotycząca wymienionych / bezrobocie, zmiany własnościowe, pieniądz / znajduje się w archiwach państwowych.)
 
Wówczas, Soros obiecał że namówi swoich przyjaciół, międzynarodowych biznesmenów, aby przybyli do Polski jako potencjalni nabywcy przedsiębiorstw państwowych. Jako przykład takiego postępowania może posłużyć plan dotyczący prywatyzacji Huty Warszawa. Według ekspertów z branży metalurgicznej, wybudowanie takiego kompleksu metalurgicznego od zera kosztowałoby zachodni koncern około 3-4 miliardy dolarów. Kilkanaście miesięcy później polski rząd zgodził się wziąć na siebie długi przedsiębiorstwa oraz sprzedać Hutę Warszawa za $ 30 milionów, międzynarodowej firmie Lucchini z siedzibą w Mediolanie.
 
Soros zatrudnił swojego przyjaciela z Harvard University, ekonomistę Jeffery'a Sachsa, który poprzednio był doradcą ekonomicznym rządu boliwijskiego i doprowadził do przejęcia gospodarki boliwijskiej poprzez kartel narkotykowy [tzw. “korporację bananową” {ochroniarzy} - St.T.].
 
Dla zrealizowania swojego planu w stosunku do PolskiSoros powołał Fundacje im. Stefana Batorego, która była oficjalnym sponsorem prac Sachsa w latach 1989-1990.
Soros zwierzył się kiedyś, że nawiązał przyjacielskie stosunki z głównym doradcą Wałęsy, Bronisławem Geremkiem.
 
Spotkał się również z ówczesnym prezydentem, Generałem Wojciechem Jaruzelskim, który wyraził zgodę na utworzenie fundacji. Soros współpracował ściśle z szarą eminencją ministra finansów Leszka Balcerowicza - Witoldem Trzeciakowskim.
Utrzymywał również serdeczne stosunki z samym Balcerowiczem, który wprowadzał w Polsce terapię szokową.
 
Soros wspomniał, że na wskutek dużej presji zachodnich kół polityczno-biznesowych, Wałęsa zgodził się pozostawić Balcerowicza na stanowisku ministra finansów, kiedy został prezydentem Polski.A co zrobił Balcerowicz, zamroził płace w czasie kiedy przedsiębiorstwa państwowe znalazły się na krawędzi bankructwa na wskutek odcięcia kredytów państwowych. Produkcja przemysłowa wówczas spadła o 30% w czasie dwóch lat.
 
Soros przyznał, że zdawał sobie doskonale sprawę z tego, iż terapia szokowa może doprowadzić do zamykania zakładów przemysłowych, olbrzymiego bezrobocia a nawet do niepokojów społecznych. Dlatego naciskał władze komunistyczne, aby włączyły przedstawicieli Solidarności do rządu, co ułatwiłoby zapobieganie protestom społecznym. Poprzez Fundacje Batorego Soros współpracował z ambasadą USA w Warszawie oraz z głównymi przedstwicielami mediów takimi jak Adam Michnik, wprowadzając faktycznie cenzurę w temacie terapii szokowej, eliminując jakąkolwiek krytykę.
 
Na zdjęciu niżej, pierwszy od lewej, to właśnie George Soros w towarzystwie byłej już Pary Prezydenckiej, ... i (nie)chlubnej pamięci Władysława Bartoszewskiego.
 
image

Soros: Europa na skraju załamania

Gregor Peter Schmitz / Gazeta.pl 23.01.2016: Orbán i Kaczyński budują bardzo podobne reżimy. Próbują wykorzystać mieszankę nacjonalizmu etnicznego i religijnego, aby umocnić się u władzy. Wrócić do pseudodemokracji sprzed II wojny światowej. Z George'em Sorosem* rozmawia Gregor Peter Schmitz**.
 
image
*George Soros - ur. w 1930 r. w Budapeszcie, amerykański finansista, filantrop, fundator Instytutu Społeczeństwa Otwartego i licznych fundacji, w tym Fundacji im. Stefana Batorego, uczeń Karla Poppera.
W 2000 r. "Gazeta Wyborcza" wyróżniła Sorosa tytułem Człowiek Roku. >> http://wyborcza.pl/magazyn/1,150174,19516585,soros-europa-na-skraju-zalamania.html
        
 

27.12.2015 / Niezalezna.pl: W 2001 r. startował z list Unii Wolności do Sejmu, dwa lata wcześniej bronił reformy Balcerowicza, wprowadzającej system wpłacania składek emerytalnych na OFE. / KONIEC CYTATU /  ...  a OFE, de facto było przepompownią pieniędzy "emerytalnych" do kieszeni tzw. inwestorów
        
Fot. YouTube

wPolityce.pl: Nowoczesna wyraźnie przyspiesza kurs obliczony na wywołanie wcześniejszych wyborów. Gdy okazało się, że rewolucja mas nie przebiega tak wartko, jak życzyliby sobie polityczni ojcowie Komitetu Odbudowy Demokracji, uruchomiono siły międzynarodowe. Nie bez przyczyny stanął na ich czele były premier Belgii Guy Verhofstadt, który wygląda na politycznego patrona Ryszarda Petru.
 
Zaledwie kilka tygodni temu dr Tomasz Żukowski ostrzegał na antenie TVP Info przed „plastikowym zamachem stanu”. Mówił, że elity, które tracą swoje dotychczasowe wpływy, wszelkimi sposobami będą próbowały utrzymać swoją pozycję i zablokować realne sprawowanie władzy przez nowy rząd.
Mamy do czynienia z sytuacją, że   wielki kapitał ma do wyboru: albo płacić 40 mld zł rocznie, których nie chce płacić, albo znaleźć jakiś ruch, sztuczny i  plastikowy, jakąś formację, aby go wykreować, żeby obalić rząd,   który chce te pieniądze dać na 500 zł dla zwykłych ludzi
– mówił Żukowski, ostrzegając przed Ryszardem Petru i jego związkami ze światem biznesu oraz Piotrem Pacewiczem i jego kolegami z „Gazety Wyborczej”, którzy są – jak twierdzi socjolog – zapleczem propagandowym „plastikowej rewolucji.
 

Teczki, ... teczki, .. teczki? / Czyżby komuniści rozpoczeli "prostowanie" ukrytych niuansów historii?
 
Moim zdaniem  polscy komuniści popełnili dwa, katastrofalne dla Polski, błędy. Pierwszy z nich polegał na wprowadzeniu "stanu wojennego" w 1981 roku, ... drugi na tym, że nie wprowadzili go w 1989 r.  -  Gdyby nie to, "symuluję", Polska wyglądałaby dziś inaczej,  ...  myślę, że bylibyśmy w lepszej sytuacji. 
 
Czyżby ostatni "wysyp teczek" był próbą naprawy tego błędu, i wyjaśnieniem gnębiącego nas polityczno-historycznego niuansu, będącego od samego początku "Ciernią" w ciele polskiej partii komunistycznej?
 
"Bolkowatość"  obecnej sytuacji wydaje się jakby "spełnieniem się" notki z 30 stycznia.  -  Ale to chyba tylko nadinterpretacja rzeczywistości, .... choć chciałbym się mylić. >>   >> http://zonacezara.blogspot.ca/2016/02/teczki-teczki-teczki-czyzby-komunisci.html
 

 

Teczki, ... teczki, .. teczki? / Czyżby komuniści rozpoczeli "prostowanie" ukrytych niuansów historii?

Moim zdaniem  polscy komuniści  popełnili dwa, katastrofalne dla Polski, błędy. Pierwszy z nich polegał na wprowadzeniu "stanu wojennego" w 1981 roku, ... drugi na tym, że nie wprowadzili go w 1989 r.  -  Gdyby nie to, "symuluję", Polska wyglądałaby dziś inaczej,  ...  myślę, że bylibyśmy w lepszej sytuacji. 
 
Czyżby ostatni "wysyp teczek" był próbą naprawy tego błędu, i wyjaśnieniem gnębiącego nas polityczno-historycznego niuansu, będącego od samego początku "Ciernią" w ciele polskiej partii komunistycznej?
 
"Bolkowatość"  obecnej sytuacji wydaje się jakby "spełnieniem się" notki z 30 stycznia.  -  Ale to chyba tylko nadinterpretacja rzeczywistości, .... choć chciałbym się mylić. >>  >> http://zonacezara.blogspot.ca/2016/02/teczki-teczki-teczki-czyzby-komunisci.html
 


Niżej moja notka z 30 stycznia 2016 roku:

W 1968 atakowała Żydów. Teraz Iwona Śledzińska-Katarasińska skarży się, że nowe Wiadomości są antyniemieckie.  -   Choć (chyba) wszyscy syjoniści to Żydzi, to wcale nie znaczy, że wszyscy Żydzi to syjoniści. - proponuję sprawdzić w Wikipedii.  - Tak samo jak nie jest prawdą to, że wszyscy Polacy to komuniści.
 
Tak długo, jak długo nie zrozumiemy, że teraz, tak jak w przeszłości mamy problem z syjonistami, a nie z Żydami, tak długo nasza obrona przed atakami z zewnątrz będzie bardzo ułomna.

Zastanowiłbym się nad tym bardzo, czy rolą i szansą na powrót "polskich komunistów" na scenę polityczną,  nie jest właśnie wyjaśnienie tego  niuansu>>> http://zonacezara.blogspot.ca/2016/01/w-1968-atakowaa-zydow-teraz-skarzy-sie.html
 


30.01.2016 / Niealezna.pl: Rada Programowa TVP, na której czele stoi posłanka PO Iwona Śledzińska-Katarasińska zarzuciła stronniczość nowym Wiadomościom TVP. Jedną z oznak takiej stronniczości mają być negatywne materiały dotyczące Niemiec, m.in. o... 95-letnim esesmanie z Auschwitz. >>>  http://niezalezna.pl/75627-w-1968-atakowala-zydow-teraz-skarzy-sie-ze-nowe-wiadomosci-sa-antyniemieckie
 
To o tyle zabawne zarzuty, że Śledzińska-Katarasińskaz to dawna członkini PZPR, w 1968 r. biorąca udział w nagonce antysemickiej.
 
9 i 11 maja 1968 r. w numerach 110 i 112 „Dziennika Łódzkiego” ukazał się dwuczęściowy artykuł redaktor Iwony Śledzińskiej pt.:   „Tym, którzy zapomnieli” z podtytułem   „Syjonizm – aktywność i bierność”.

Dzisiejsza szefowa Rady Programowej TVP, oburzająca się rzekomą propagandą w Wiadomościach i materiałem o 95-letnim esesmanie, pisała:
„Gdzie byliście, wy, ideolodzy i praktycy syjonizmu, którzy próbujecie oszukać własne i świata sumienie, co uczyniliście dwadzieścia parę lat temu, by nas uratować?  W swoim brudnym zacietrzewieniu łączycie się pod znakiem gwiazdy Dawida, tej samej gwiazdy, z którą my wchodziliśmy do komór gazowych [...] Nie ma takiego błota, którym nie obrzucono by nas, Polaków, w ostatnim czasie. Naprawiacze i weryfikatorzy historii spod znaku syjonizmu zapomnieli jednak o jednym. To błoto nie nas brudzi, lecz ich samych”
Komentarz: Warto powyższy tekst przeanalizować.
 
Katarasińska napisała:   "co uczyniliście dwadzieścia parę lat temu, by nas uratować?W swoim brudnym zacietrzewieniu łączycie się pod znakiem gwiazdy Dawida, tej samej gwiazdy, z którą my wchodziliśmy do komór gazowych [...]  Nie ma takiego błota, którym nie obrzucono by nas, Polaków, w ostatnim czasie."
 
Nie wiem, czy Katarasińska sama jest Żydówką na co mogłyby wskazywać zacytowane wcześniej słowa, ale jeśli nawet, to wtedy, w 1968 roku czuła się Polką. - Na to wygląda. Jedźmy dalej.
 
Katarasińska kontynuowała: "Naprawiacze i weryfikatorzy historii spod znaku syjonizmu zapomnieli jednak o jednym. To błoto nie nas brudzi, lecz ich samych”
 
Wczytałem się w powyższe bardzo dokładnie, i nie znalazłem tam ani słowa o Żydach i antysemityźmie, znalazłem atak na syjonizm, ... a to nie to samo.
 
Nie jestem komunistą, jestem "PiSiorem", ale na miejscu Katarasińskiej wytoczyłbym Niezaleznej.pl proces o zniesławienie, lub prynajmniej zwróciłbym sięo sprostowanie.

Powód? - Powód byłby taki sam, jaki  byłby,  gdyby Kaczyńskiego nazwano zatwardziałym komunistą.   -   Tak  jak nie jest  prawdą  to, że  wszyscy Polacy to komuniści,  tak (chyba) nie jest prawdą,  że  wszyscy  Żydzi  to syjoniści  -  proponuję sprawdzić w Wikipedii.  - Kaczyński, ... choć jest Polakiem,  komunistą  też chyba  nigdy  nie  był?  
 
Tak długo, jak długo nie zrozumiemy, że teraz, tak jak w przeszłości, mamy problem z syjonistami, a nie z Żydami, tak długo nasza obrona przed atakami z zewnątrz będzie bardzo ułomna.
 
Kończąc, zastanowiłbym się nad tym bardzo, czy rolą,  i szansą,  na powrót "polskich komunistów" na scenę polityczną,  nie jest właśnie wyjaśnienie  Polakom  tego  niuansu.

 
*** Tutaj trzeba dodać, ofiarami syjonizmu, są też sami Żydzi, tak jak ofiarami komunizmu, i syjonizmu, byli Polacy.
 

 
 

Organ Michnika atakuje "ministra - p.r.a.w.d.z.i.w.k.a" Antoniego Macierewicza
 
Stenogram z tajnego referatu tow. Jakuba Bermana, wygłoszonego na posiedzeniu egzekutywy Komitetu Żydowskiego w kwietniu 1945
 
Żydzi mają okazję do ujęcia w swoje ręce całości życia państwowego w Polsce i rozszerzenia nad nim swojej kontroli. Nie pchać się na stanowiska reprezentacyjne. W ministerstwach i urzędach tworzyć tzw. drugi garnitur. Przyjmować polskie nazwiska. Zatajać swoje żydowskie pochodzenie. Wytwarzać i szerzyć wśród społeczeństwa opinie i utwierdzić go w przekonaniu, że  rządzą wysunięci na czoło Polacy, a Żydzi nie odgrywają w państwie żadnej roli.
 
Celem urabiania opinii i światopoglądu narodu polskiego w pożądanym dla nas kierunku, w rękach naszych musi się znaleźć w pierwszym rzędzie propaganda z jej najważniejszymi działami – prasą, filmem, radiem.
 
W wojsku obsadzać stanowiska polityczne, społeczne, gospodarcze, wywiad. Mocno utwierdzać się w gospodarce narodowej.
 
W ministerstwach na plan pierwszy przy obsadzaniu Żydami wysuwać należy: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Skarbu, Przemysłu, Handlu Zagranicznego, Sprawiedliwości. Z instytucji centralnych – centrale handlowe, społdzielczość.
 
W ramach inicjatywy prywatnej, utrzymać w okresie przejściowym silną pozycję w dziedzinie handlu. W partii zastosować podobną metodę – siedzieć za plecami Polaków, lecz wszystkim kierować.
 
Osiedlanie się Żydów powinno być przeprowadzone z pewnym planem i korzyścią dla społeczeństwa żydowskiego. Moim zdaniem, należy osiadać w większych skupiskach, jak: Warszawa, Kraków; w centrum życia gospodarczego i handlowego: Katowice, Wrocław, Szczecin, Gdańsk, Gdynia, Łódź, Bielsko.
 
Należy również tworzyć typowe ośrodki przemysłowe i rolnicze, głównie na ziemiach odzyskanych, nie poprzestając na Wałbrzychu i Rychbachu – obecnie Dzierżoniów. W tych ośrodkach możemy przystosować przyszłe kadry nasze w tych zawodach, z którymi bylibyśmy słabo obeznani.
Uznać antysemityzm za zdradę główną i tępić go na każdym kroku. Jeżeli stwierdza się, że  jakiś Polak jest antysemitą, natychmiast go zlikwidować przy pomocy władz bezpieczeństwa lub bojówek PPR jako faszystę, nie wyjaśniając organom wykonawczym sedna sprawy.
 
Żydzi muszą pracować dla swego zwycięstwa, pracując jednocześnie nad zwycięstwem i gruntowaniem komunizmu w świecie, bo tylko wtedy i przy takim ustroju naród żydowski osiągnie najwyższą pomyślność i zabezpieczy sobie najsilniejszą pozycję.
 
Są niewielkie widoki na to, by doszło do wojny. Jeśli Ameryka zacznie się szybko socjalizować, to tą drogą mniejszych lub większych wstrząsów wewnętrznych i tam musi zapanować komunizm. Wtedy reakcja żydowska, która dziś trzyma z reakcją międzynarodową, zdradzi ją i uzna, że  rację mieli Żydzi stojący po drugiej stronie barykady.
 
Podobny przypadek współdziałania Żydów całego świata, wyznających dwie rożne koncepcje ustrojowe – komunizm i kapitalizm – zaistniał w ostatniej wojnie. Dwa największe mocarstwa światowe, całkowicie kontrolowane przez Żydów i będące pod ich wielkim wpływem, podały sobie ręce.
 
Trud Żydów pracujących wokół Roosevelta doprowadził do tego, ze USA wspólnie z ZSRR wystąpiły zbrojnie do walki przeciwko Europie środkowej, gdzie była kolebka nowej idei, opartej na nienawiści do Żydów.
 
Zrobili to Żydzi, gdyż wiedzieli, że  w przypadku zwycięstwa Osi, a głównie hitlerowskich Niemiec, które doskonale przejrzały plany polityki żydowskiej, niebezpieczeństwo rasizmu stanie się w USA faktem dokonanym i Żydzi znikną z powierzchni świata. Dlatego też Żydzi sowieccy poświęcili dla tego celu krew narodu rosyjskiego, a Żydzi amerykańscy zaangażowali swoje kapitały.
 
Należy się liczyć z dalszym napływem Żydów do Polski, ponieważ na terenie Rosji jest jeszcze dużo Żydów. Przed wkroczeniem Niemców, w poszczególnych miastach ZSRR było kilka skupisk Żydów polskich: Charków – 36.200, Kijów – 17.800, Moskwa – 53.000, Leningrad – 61.000, w zachodnich republikach 184.730.
 
Żydzi skupieni w tych ośrodkach to przeważnie inteligencja żydowska i dawne kupiectwo żydowskie. Element ten jest obecnie szkolony w ZSRR.  Są to kadry budowniczych Polski – tzn. zgodnie z projektem Politbiura – fachowcy ci obsadzać będą najważniejsze dziedziny życia w Polsce, a ogół Żydów będzie rozlokowany głównie w centrach kraju.
 
Stara polityka żydowska zawiodła. Obecnie przyjęliśmy nową, zespalającą cele narodu żydowskiego z polityką ZSRR. Podstawową zasadą tej polityki jest stworzenie aparatu rządzącego, złożonego z przedstawicieli ludności żydowskiej w Polsce.
 
Każdy Żyd musi mieć świadomość, że  ZSRR jest wielkim przyjacielem i protektorem narodu żydowskiego, że  jakkolwiek liczba Żydów w stosunku do stanu przedwojennego uległa olbrzymiemu spadkowi, to jednak dzisiejsi Żydzi wykazują większą solidarność.
Każdy Żyd musi mieć wpojone to przekonanie, że  obok niego działają wszyscy inni, owiani tym samym duchem prowadzącym do wspólnego celu. Kwestia żydowska jeszcze jakiś czas będzie zajmowała umysły Polaków, lecz ulegnie to zmianie na naszą korzyść, gdy zdołamy wychować choć dwa pokolenia polskie.
 
Według danych wojewódzkiego Komitetu Żydowskiego na terenie Śląska Górnego i Dolnego jest obecnie ponad 40.000 Żydów. Około 15.000 Żydów ma być zatrudnionych w osadnictwie. Powiat Rychbach (Dzierżoniów) i Nysa są przewidziane do tych celów.
 
Akcja osadnicza jest finansowana z żydowskich funduszów zagranicznych i państwowych. Żydzi celowo tworzą nową, choć chwilowo nieznaczną koncentrację elementu żydowskiego, kładąc podwalinę pod zawód rolnika i robotników przemysłowych. Jest to budowanie podłoża szerszych celów politycznych.
 
Źródło:  Stanisław Żochowski “O Narodowych Siłach Zbrojnych NSZ” Retro: Lublin 1994 Więcej >>>  http://kacpro.salon24.pl/503615,inwazja-upiorow-stenogram-z-tajnego-referatu-jakuba-bermana

Organ Michnika atakuje "p.r.a.w.d.z.i.w.k.a" Antoniego Macierewicza
Na zdjęciu: Koło żydowskich rzemieślników w Rychbachu  – Dzierżoniów
Organ Michnika atakuje "p.r.a.w.d.z.i.w.k.a" Antoniego MacierewiczaOrgan Michnika atakuje "p.r.a.w.d.z.i.w.k.a" Antoniego Macierewiczad1 4
 
.....