sobota, 9 maja 2015

Taką Komisję należy "rozstrzelać" w trybie wyborczym. / Koniec! Kropka!

 
 
Józef Orzeł z Ruchu Kontroli Wyborów: W wytycznych dotyczących wyborów, z marca 2015 roku, jest opis tego, co przewodniczący komisji ma zrobić z „projektem protokołu”. Chodzi o kartkę, na której komisja napisze ostateczne wyniki.
 
Według nas tę kartkę komisja powinna podpisać, a to powinien być prawny dowód. To jest bowiem kartka, nad której zapisem komisja panuje. Napisała, więc podpisała. I ta kartka powinna być wywieszona do publicznej wiadomości i wykorzystywana do liczenia wyników ostatecznych.
 
Jednak wytyczne mówią co innego. Ta kartka jest właśnie „projektem protokołu”, co jest w mojej ocenie złamaniem ducha prawa. PKW wskazuje, że z tą kartką trzeba iść do komputera, gdzie informatyk ma przepisać dane, wysłać je do komisji okręgowej. Komisja wskazuje, że protokół, który jest źródłem prawa i może być podpisany przez członków komisji, można stworzyć dopiero, gdy komisja będzie miała wydruk z komputera.
 
Tymczasem w dużej części komisji komputer nie znajduje się w lokalu komisji. Na wsiach komputery często znajdują się w innych budynkach. Żeby tam pójść komisja musi złamać prawo, ponieważ nie ma prawa wyjść z lokalu bez udostępnienia wyniku wyborczego.
 
PKW w swoich wytycznych nakazuje złamanie prawa. Wynik liczony ręcznie jest ostatecznym dokumentem jedynie w przypadku, gdy komisja nie ma dostępu do komputera.
 
<>
 
Komentarz: Nie ma nic "według nas". Prawo mówi wyraźnie, że Obwodowa Komisja Wyborcza ma obowiązek wywiesić protokól wyników wyborów przed wyjściem z lokalu wyborczego.
 
Jeśli w lokalu tym nie ma komputera, to Obwodowa Komisja Wyborcza nie ma prawa wyjść z lokalu wyborczego, i nie wywiesić protokołu. ... Koniec! Kropka!
 
Jeśli jednak "taka" Obwodowa Komisja Wyborcza chciała by wyjść z lokalu wyborczego, bez wywieszenia protokołu wyników wyborów (np. w poszukiwaniu komputera), taką Komisję należy "rozstrzelać" w trybie wyborczym. Też koniec, kropka!

fot. PAP/ Jakub Kaczmarczyk

DRUŻYNA RUCHU OCHRONY WYBORÓW POWINNA CZEKAĆ UZBROJONA W PRZEPISY

Jeśli takie "towarzystwo" chce wyjść z lokalu, i po uświadomieniu o obowiązku wywieszenia wyników nie wywiesza ich, należy uznać że to "towarzystwo chce sfałszować wyniki wyborów. - Takie "towarzystwo" należy "rozstrzelać" w trybie wyborczym. 

Podstawa prawna: Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112 ,Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy >>>  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20110210112

Artykuł 77 mówi wyraźnie: Obwodowa Komisja Wyborcza podaje niezwłocznie do publicznej wiadomości wyniki głosowania w obwodzie poprzez wywieszenie w lokalu wyborczym w miejscu łatwo dostępnym dla wyborców, kopii protokołu głosowania w obwodzie.

Art.78. Paragraf 1. Przewodniczący Obwodowej Komisji Wyborczej niezwłocznie przekazuje do komisji wyborczej wyższego stopnia, w zapieczętowanej kopercie, jeden egzemplarz protokołu głsowania w obwodzie wraz z wyjaśieniami komisji do zgłszonych zarzutów / ... / Mężowie zaufania mają prawo uczestniczyć przy przekazywaniu protokołu.

NALEŻY ZAOPATRZYĆ SIĘ W KSEROKOPIĘ / LUB FOTOGRAFIĘ / PROTOKOŁU POTWIERDZONĄ "ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM" - KOMISJA WYBORCZA NIE MA PRAWA TEGO ODÓWIĆ


M.P. 2015 poz. 383 >>>  http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20150000383&min=1   Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

64. PODPISYWANIE PROTOKOŁU GŁOSOWANIA

Protokół głosowania, w dwóch egzemplarzach, podpisują wszyscy członkowie komisji obecni przy jego sporządzaniu, także ci, którzy wnieśli do niego uwagi. Protokół opatruje się pieczęcią komisji, w których protokół został sporządzony w systemie informatycznym, jak i komisji, w których protokół został sporządzony ręcznie.

65. W przypadku komisjo w których protokół został sporządzony ręcznie, bez wykorzystania systemu informatycznego, wszyscy członkowie komisji obecni przy jego sporządzaniu dodatkowo parafują wszystkie strony protokołu (poza stroną, na której składane są podpisy) na dole każdej strony.

PODAWANIE PROTOKOŁU GŁOSOWANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

66. Komisja sporządza kopię protokołu głosowania, którą po zabezpieczeniu przed wpływem warunków atmosferycznych (deszcz itp.) wywiesza w miejscu łatwo dostępnym dla zainteresowanych i widocznym po zamknięciu lokalu.

Kopia dokumentu powinna być wywieszona w taki sposób, żeby możliwe było jej odczytanie, także z wózka inwalidzkiego.

Wywieszenie kopi głosowania winno nastąpić niezwłocznie po sporządzeniu protokołu  / ... / Komisja nie może opuścić lokalu wyborczego przed wywieszeniem kopi protokołu głosowania.

Jako kopię protokołu można wykorzystać wydruki dodatkowego egzemplarza projektu protokołu (w komisjach korzystających ze wspomagania informatycznego), kserokopię lub kopię sporządzona odręcznie na formularzu protokołu. Kopię poświadczają za zgodność z oryginałem członkowie komisji obecni przy jej sporządzaniu, podpisując ją, parafując każdą stronę i opatrując ją pieczęcią Obwodowej komisji Wyborczej.

W przypadku sprostowań dokonywanych w protokole komisja obowiązana jest niezwłocznie podać, w powyższy sposób, treść sprostowanego protokołu do publicznej wiadomości. / ... /

Zainteresowani mężowie zaufania mogą, w miarę możliwości technicznych, otrzymać kopię protokołu głosowania, o czym mowa w pkt.4. Powyższe dotyczy także zainteresowanych członków komisji.
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz